Regulamin Newslettera

sklepu Markowe cygara

§ 1 Definicje

 1. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje marketingowe.

 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.markowecygara.pl.

 3. Usługodawca - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TEKS" SPÓŁKA AKCYJNA wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000061035, nr NIP 7960035610, nr REGON 005108067, o kapitale zakładowym 547 300 zł z siedzibą w Radomiu, 26-600, ul. Biznesowa 8, e-mail: sklep@markowecygara.pl

 4. Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

 2. Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

 3. Usługobiorca w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

 4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@markowecygara.pl

 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.§ 3 Reklamacje 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@markowecygara.pl

 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.§ 4 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.

 2. Usługobiorca zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Newsletter na rzecz Usługobiorcy.

 3. Usługobiorca ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.§ 5 Postanowienia końcowe 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.

 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym, na adres email Usługodawcy: sklep@markowecygara.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze