Regulamin Konta użytkownika

w sklepie Markowe cygara

§ 1 Definicje

 1. Konto użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.

 2. Sklep – sklep internetowy „Markowe cygara” prowadzony jest przez Usługodawcę pod adresem www.markowecygara.pl.

 3. Usługodawca - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TEKS" SPÓŁKA AKCYJNA wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000061035, nr NIP 7960035610, nr REGON 005108067, o kapitale zakładowym 547 300 zł z siedzibą w Radomiu, 26-600, ul. Biznesowa 8, e-mail: sklep@markowecygara.pl

 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.

§ 2 Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może założyć w Sklepie Konto użytkownika.

 2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie użytkownika.

 3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.

 4. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.

 5. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres e-mail: sklep@markowecygara.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta użytkownika należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: sklep@markowecygara.pl

 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest Usługodawca.

 2. Użytkownik zakładając Konto użytkownika dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Konto użytkownika na rzecz Użytkownika.

 3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Konto użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.

 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: sklep@markowecygara.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.